Adatvédelmi tájékoztató

A SERENITY PLASTIC Kft. számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak védelme. Az adatvédelmi szabályozásban 2018. május 25-től bekövetkező változások (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation, vagyis „GDPR”) célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatainak felhasználása felett, és teljeskörű tájékoztatást kérhessen azok tárolásáról.

 

A SERENITY PLASTIC Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 2019. augusztus 01-től az általunk kezelt „ügyféladatok” a GDPR rendelete szerint a nem természetes személyekhez kapcsolódó természetes személyek személyes adatainak védelmében és azok kezelése tekintetében történő kötelezettségek, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleltetés alapján a továbbiakban hivatalosan jogos érdek jogalap szerint kerülnek kezelésre.

A GDPR szerint amikor egy cég olyan tevékenységet végez, amely során az adatkezelés jogalapja a jogos érdek, érdekmérlegelési értékelést kell végeznie, melynek eredményét közzé kell tennie. Ennek alapján megállapítottuk és jelen tájékoztatóban közzétesszük, hogy az ügyféladatok kezelése esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatok kezelése során nem sérülnek

az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a SERENITY PLASTIC Kft. közvetlen üzletszerzésre irányuló jogos érdekét. Ezek alapján kezeli a kft az ügyféladatbázisában tárolt személyes adatnak minősülő adatokat.

 

Szeretnénk Önt arról biztosítani, hogy üzleti partnereink kapcsolattartóihoz tartozó személyes adatnak minősülő adatai biztonságban vannak nálunk.

Amennyiben tisztelt ügyfeleink érdekmérlegelési értékelésünket nem kívánják elfogadni, kérhetik ügyféladatbázisunkban szereplő adatainak törlését. Ezt bármikor, időbeni korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül megteheti. Mivel társaságunk internetes áruházzal nem rendelkezik, interneten keresztüli értékesítést nem végez, termékismertetőket és hírlevelet nem küld, ezért nem köteles az Ön kifejezett hozzájárulását kérni adatai tárolásához.

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, és felhasználjuk. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha saját maguk kezdeményezik a kommunikációt.

 

Egyéb adatkezelési kérdések:

 

Társaságunk semmilyen harmadik félnek nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Panasz esetén illetékes hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása:

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,

amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

 

vissza

Minden jog fenntartva: Serenity Solution Kft, Budapest

 Az oldalt készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu

adatvédelmi tájékoztató